Posługa Chorym

Kiedy kapłani odwiedzają chorych?
W naszej parafii, w każdy I piątek miesiąca, w godzinach przedpołudniowych, księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną (sakrament pokuty i Komunia Św.).Można wtedy poprosić także o sakrament namaszczenia chorych. Chorych w naszej parafii odwiedzamy także przed świętami i każdorazowo na prośbę osoby chorej, która pragnie przyjąć sakramenty lub rodziny chorego. W nagłej sytuacji kapłana można poprosić zawsze. Podstawą udzielenia sakramentów jest faktyczna lub domniemana wola przyjęcia sakramentów przez chorego.

Jakie są skutki sakramentu pojednania?
Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
- pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę uświęcającą;
- pojednanie z Kościołem;
- darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
- darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
- pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
- wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Jakie są skutki przyjęcia Komunii św.?
Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Komunia chroni nas przed grzechem. Przyjęcie Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich.
Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań; sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, dokonane już w sakramencie chrztu.

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych?
Na temat skuteczności sakramentu namaszczenia chorych św. Jakub Apostoł pisze bardzo wyraźnie: „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).
Podobnie jak w każdym sakramencie, również w namaszczeniu chorych, udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego. Duch Święty umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola.
Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia: „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów.

Jak przygotować stół do wizyty księdza?
Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok dwie świece. Na małym talerzyku przygotowujemy kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Ustawiamy również wodę święconą i kropidło.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License